PGS.TS. Đào Sỹ Đức


BASIC INFORMATION
 • Name: Dao Sy DUC
 • Birthday: 1983
 • Hometown: Bac Ninh
 • Current accommodation: Hanoi
 • Department: Chemical Technology
 • Office phone: 04 39332380    
 • Home phone:
 • Mobile: 0983596386
 • Email: daosyduc@hus.edu.vn, ducds@vnu.edu.vn
Chức vụ cao nhất
 • Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chuyên môn Đoàn ĐHQGHN
 • Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Hóa học
 • Bí thư Chi bộ (Chi bộ LHS-TNS Osaka, Nhật Bản)      

Quá trình đào tạo
 • Năm bảo vệ Luận án Tiến sỹ: 2015, tại Viện Khoa học & Công nghệ Nara, Nhật Bản
 • Năm bảo vệ Luận văn Thạc sỹ: 2007, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Năm bảo vệ tốt nghiệp Đại học: 2005, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Các hướng nghiên cứu chính
 • Nghiên cứu xử lý và tái tạo môi trường ô nhiễm
 • Vật liệu hấp phụ và xúc tác trong xử lý nước, nước thải và khí thải
 • Tách, lưu giữ và chuyển hóa CO2
 • Biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu
 • Tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học trong xử lý môi trường
 • Công nghệ Hóa Sinh

Hiệp hội nghề nghiệp
Hội viên Hội Hóa học Hoa Kỳ (ACS)

Công trình khoa học tiêu biểu
 1. Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Response surface optimization of the impregnation of blended amines into mesoporous silica for high-performance CO2 capture. Energy Fuels 29 (2015) 985–992.
 2. Hidetaka Yamada, Duc Sy Dao, Junpei Fujiki, Katsunori Yogo. Mesoporous silica sorbents impregnated with blends of tetraethylenepentamine and alkanolamine for CO2 separation. Separation Science & Technology 50 (2015) 2948-2953.
 3. Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Large-pore mesostructured silica impregnated with blended amines for CO2 capture. Industrial & Engineering Chemistry Research 52 (2013) 13810-13817.
 4. Dao Sy Duc, Nguyen Van Noi, Do Quang Trung, Vu Thi Quyen, Vu The Ninh. Adsorption of Basic Red 46 onto Activated Carbon. Research Journal of Chemistry and Environment 16 (2012) 169-173.
 5. Nguyen Dac Vinh, Dao Sy Duc, Duong Thach Quynh Hoa. Study on treatment of wastewater containing cation dyes by adsorption method. VNU Hanoi Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 3A AP-2006 (2006) 237-242.

Báo cáo khoa học tiêu biểu
 1. Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Amine-impregnated Mesostructured Silica for High-Performance CO2 Capture. Oral presentation at 247th American Chemical Society National Meeting & Exposition, 16-20 March 2014, Dallas, Texas, USA.
 2. Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Mesoporous silica functionalized with polyamines for CO2 adsorption. Oral presentation at 10th International Conference on Separation Science and Technology (ICSST14). October 30th - November 1st, 2014, Nara, Japan.
 3. Hidetaka Yamada, Duc Sy Dao, Firoz A. Chowdhury, Junpei Fujiki, Kazuya Goto, Katsunori Yogo. Development of amine-impregnated solid sorbents for CO2 capture. The 12th International Conference on Greenhouse Gas Technologies (GHGT), 5-9 October 2014, Austin, Texas, USA.
 4. Hidetaka Yamada, Duc Sy Dao, Junpei Fujiki, Katsunori Yogo.  CO2 separation and capture using mesoporous silica sorbents impregnated with blended amines. The 18th Symposium on Separation Science and Technology for Energy Applications, 27-30 October 2014, Oak Ridge, Tennessee, USA.

Đề tài khoa học tiêu biểu
 • Biến tính tro bay làm xúc tác cho quá trình oxy hóa tiên tiến, ứng dụng trong xử lý nước thải dệt nhuộm. Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước, mã số KC08.TN05/11-15; xếp loại: Xuất sắc.
 • Phân hủy một số loại phẩm nhuộm trong nước thải bằng phương pháp oxy hóa tiên tiến. Đề tài Khoa học Công nghệ cấp ĐHQGHN, mã số QT-09-22; xếp loại: Tốt.

Khen thưởng
 • Bằng khen của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội
 • Giấy khen của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở & cấp ĐHQGHN
 • Học bổng Toshiba cho học viên cao học & nghiên cứu sinh xuất sắc, 2008
 • Học bổng Chính phủ Nhật Bản, 2012-2015