Lịch tuần từ 13/05 - 17/05/2019


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
13/052019
·8h00: Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.
·9h00: Họp Chi bộ thường kỳ, kết nạp Đảng viên mới.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Thứ ba
14/05/2019


Thứ tư
15/05/2019


Thứ năm
16/05/2019
Thứ sáu
17/05/2019
·14h00: BLĐ Khoa họp.

 

Ghi chú:
  • Các Thầy/Cô nhắc cán bộ của BM nộp điểm GK-TX và nộp điểm NL, NCKH cho giáo vụ Khoa trong tuần từ 13 đến 17/5/2019.
  • Các BM phân công cán bộ coi thi HK2 (theo Lịch gửi kèm) gửi lại Danh sách cho Giáo vụ Khoa trong sáng thứ 2 ( 13/5/2019).