Lịch tuần từ 17/09 - 21/09/2018


Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
17/9/2018
·   8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
Thứ ba
18/9/2018
·   14h00: BLĐ Khoa họp với Bộ môn Hóa Hữu cơ bầu lãnh đạo Bộ môn nhiệm kỳ 2018-2013.
Địa điểm:Bộ môn Hóa Hữu cơ.
·   15h00: BLĐ Khoa họp với Bộ môn Hóa học Dầu mỏ bầu lãnh đạo Bộ môn nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Địa điểm:Bộ môn Hóa học Dầu mỏ.
Thứ tư
19/9/2018


Thứ năm
20/9/2018
·   3h00:  Seminar của Prof. Dr. Malte Brasholz, University of Rostock.
Title:“New Photocatalytic Reactions: Oxidative, Reductive and Tandem Transformations”.
Địa điểm:Phòng Hội thảo.
Kính mời các Thây/Cô quan tâm tham dự.
Thứ sáu
21/9/2018
·14h00: Họp BLĐ Khoa.