Lịch tuần từ 24/04 - 28/04/2017


Thứ/ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
24/4/2017
·8h00:Các Bộ môn, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·9h00:BLĐ, BCHCĐ Khoa họp với Hội cựu Giáo chức và Medlatech về xét nghiệm sàng lọc ung thư.
Địđim:Phòng Hội thảo.
·9h00-12h00:Dr. Santi giảng dạy chuyên đề (Adsorption: Sorbex technology including the Parex process( P-Xylene separation) and gas processing; Membrane for gas processing; Alkylation; Reforming; Reaction Engineering).
Mời các Thầy Cô quan tâm tham dự.
Địa điểm:Giảng đường 2.
·10h00:Họp BCHCĐ và các Tổ trưởng Công đoàn.
 Địđim:Văn phòng Khoa.
Thứ ba
‘’’’25/4/2017
·9h00-12h00:Dr. Santi giảng dạy chuyên đề (Adsorption; Membrane for gas processing; Alkylation; Reforming; Reaction Engineering).
Mời các Thầy Cô quan tâm tham dự.
Địa điểm:Giảng đường 2.
Thứ tư
26/4/2017
·9h00-12h00:Dr. Santi giảng dạy chuyên đề (Adsorption; Membrane for gas processing; Alkylation; Reforming; Reaction Engineering).
Mời các Thầy Cô quan tâm tham dự.
Địa điểm:Giảng đường 2.
Thứ năm
27/4/2017
·9h00-12h00:Dr. Santi giảng dạy chuyên đề (Adsorption; Membrane for gas processing; Alkylation; Reforming; Reaction Engineering).
Mời các Thầy Cô quan tâm tham dự.
Địa điểm:Giảng đường 2.