PEACE - Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Hiroshima, Nhật Bản

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận được thông báo của Đại học Hiroshima, Nhật Bản về chương trình trao đổi nghiên cứu cho sinh viên năm 2019. Tương tự như các năm trước, Trường ĐHKHTN sẽ lựa chọn 05 hồ sơ (sinh viên/học viên cao học) và gửi sang phía đối tác. Hội đồng chương trình PEACE sẽ quyết định ứng viên nào cấp học bổng.  
 
Kính đề nghị các thầy trưởng khoa thông báo rộng rãi chương trình đến các sinh viên đại học và học viên cao học. Thông tin chi tiết của chương trình đã được đính kèm.
 
Các sinh viên/học viên cao học sẽ chọn GS hướng dẫn theo thông tin gửi kèm hoặc tại địa chỉ: http://seeds.office. hiroshima-u.ac.jp/search/ index.html?lang=en
 
Mỗi khoa lựa chọn 03 - 04 hồ sơ theo mẫu của đối tác và gửi về phòng HC-ĐN trước ngày 01/3/2019.