Học bổng PonyChung 2019 - 2020


Thông tin chi tiết xem tại đây: https://huseduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dodinhkhai_hus_edu_vn/EWAC383-r49PhHAdLlvXdWcBU5nZDRXSZ_Ez7raLjpHOxQ?e=jEIPli

Hạn nộp hồ sơ: 10h00, thứ Năm, 09/5/2019 tại Văn phòng Khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội