Các hướng nghiên cứu khoa học chung của các Bộ môn, Phòng thí nghiệm2019
2020
2021
2022
2023
Bộ môn Hóa học Vô cơ
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Bộ môn Hóa học Phân tích
Bộ môn Hóa lý
Bộ môn Công nghệ Hóa học
Bộ môn Hóa dầu
PTN Hóa môi trường
PTN Hóa dược
(Các hướng nghiên cứu chi tiết của từng cán bộ xem tại: Đội ngũ cán bộ)

  • Mẫu đơn đăng ký Nghiên cứu khoa học: Tải về (nộp về Văn phòng Khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
  • Công văn giới thiệu hướng nghiên cứu khoa học 2019: Tải về