Các hướng nghiên cứu khoa học chung của các Bộ môn, Phòng thí nghiệm

2020

2021

2022

2023

Bộ môn Hóa học Vô cơ

Xem chi tiết Xem chi tiết

Bộ môn Hóa học Hữu cơ

Xem chi tiết Xem chi tiết

Bộ môn Hóa học Phân tích

Xem chi tiết Xem chi tiết

Bộ môn Hóa lý

Xem chi tiết Xem chi tiết

Bộ môn Công nghệ Hóa học

Xem chi tiết Xem chi tiết

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Xem chi tiết Xem chi tiết

PTN Hóa môi trường

Xem chi tiết Xem chi tiết

PTN Hóa dược

Tải về Tải về

Các hướng nghiên cứu chi tiết của từng cán bộ xem tại:
Đội ngũ cán bộ


  • Công văn giới thiệu hướng nghiên cứu khoa học: Xem online
  • Đăng ký Nghiên cứu khoa học và định hướng nghề nghiệp: https://forms.gle/Dz8Dn25ivMDhrL6x6 (Thời hạn: Chủ Nhật, 25/4/2021 - Thứ Tư, 01/6/2021. Chỉ email @HUS.EDU.VN mới có thể truy cập được bản đăng ký.)

Trân trọng thông báo.