Các hướng nghiên cứu khoa học chung của các Bộ môn, Phòng thí nghiệm

2020

2021

2022

2023

2024

Bộ môn Hóa học Vô cơ

Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết

Bộ môn Hóa học Hữu cơ

Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết

Bộ môn Hóa học Phân tích

Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết

Bộ môn Hóa lý

Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết

Bộ môn Công nghệ Hóa học

Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết

PTN Hóa môi trường

Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết

PTN Hóa dược

Tải về Tải về Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết


Các hướng nghiên cứu chi tiết của từng cán bộ xem tại: Đội ngũ cán bộ