Các hướng nghiên cứu khoa học chung của các Bộ môn, Phòng thí nghiệm

2020

2021

2022

2023

Bộ môn Hóa học Vô cơ

Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi
tiết

Bộ môn Hóa học Hữu cơ

Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi
tiết

Bộ môn Hóa học Phân tích

Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi
tiết

Bộ môn Hóa lý

Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi
tiết

Bộ môn Công nghệ Hóa học

Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi
tiết

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi
tiết

PTN Hóa môi trường

Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi
tiết

PTN Hóa dược

Tải về Tải về Xem chi
tiết

Các hướng nghiên cứu chi tiết của từng cán bộ xem tại:
Đội ngũ cán bộ


  • Kế hoạch của Khoa Hóa học về việc tổ chức giới thiệu hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên K65
            - Thời gian: 08h ngày 23 tháng 04 năm 2022
            - Địa điểm: Khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội
            - Xem thêm thông tin chi tiết trong công văn của Khoa Hóa học
  • Link đăng ký Bộ môn/ cán bộ hướng dẫn nghiên cứu khoa học và định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên K65 (link sẽ được kích hoạt vào ngày 24/04/2022). 

Trân trọng thông báo.