Thiết bị nghiên cứu khoa học - Dịch vụ

1. Hệ phân tích nhiệt SETARAM: 

2. Nhiễu xạ tia X  

- Thiết bị D8 -Advance:

- Thiết bị X Ray đơn phân tử

- Thiết bị X Ray để bàn

3. Thiết bị phổ kế cộng hưởng từ hạt nhân:

- Phổ kế cộng hưởng từ hạt nhân Bruker AVANCE III 500 MHz

- Thiết bị NMR oxford

4. Thiết bị sắc ký

- Sắc ký khí (Gas chromatograpy)

- Sắc ký lỏng hiệu năng cao (PHLC)

- Sắc ký khối phổ

- Sắc ký Ion

5. Thiết bị quang phổ

Quang phổ tử ngoại khả kiến

Quang phổ hồng ngoại FTIR

Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS

6. Các thiết bị điện hóa

7. Thiết bị phân tích cỡ hạt