Đội ngũ cán bộ

STT
Học hàm, học vị
Họ và tên
Bộ môn/ Phòng thí nghiệm
Di động
Email
1
PGS.TS
Hóa dầu
0977734304 nguyenthanhbinh@hus.edu.vn
2
GS.TSKH
Hữu cơ
0912012382 luu.vanboi@vnu.edu.vn
3
PGS.TS
Vô cơ
4
PGS.TS
Hữu cơ
5
CN
Công nghệ Hóa học
6
TS
Hóa tin
7
TS
Công nghệ Hóa học
8
TS
Hóa dầu
9
TS
Phân tích
10
PGS.TS
Công nghệ Hóa học
11
CN
Hoá lý
12
PGS.TS
Công nghệ Hóa học
13
TS
Công nghệ Hóa học
14
TS
Hoá lý
15
PGS.TS
Hữu cơ
16
ThS
Phân tích
17
ThS
Phân tích
18
TS
Vô cơ
19
ThS
Hóa dược
20
PGS.TS
Hoá lý
21
TS
Công nghệ Hóa học
22
ThS
Hóa dược
23
CN
Hoá lý
24
PGS.TS
Hoá lý
25
TS
Vô cơ
26
KTV
Văn phòng
27
PGS.TS
Vô cơ
28
CN
Phân tích
29
TS
Công nghệ Hóa học
30
PGS.TS
Hóa dược
31
TS.
Hóa dược
32
PGS.TS
Phân tích
33
PGS.TS
Vô cơ
34
CN
Hữu cơ
35
TS
Hóa dược
36
CN
Văn phòng
37
ThS
Công nghệ Hóa học
38
TS
Hóa dầu
39
PGS.TS
Vô cơ
40
PGS.TS
Phân tích
41
TS
Công nghệ Hóa học
42
TS
Hóa tin
43
PGS.TS
Phân tích
44
ThS
Văn phòng
45
CN
Văn phòng
46
ThS
Vô cơ
47
TS
Hoá lý
48
GS.TS
Vô cơ
49
TS
Vật liệu
50
ThS
Vô cơ
51
TS
Hữu cơ
52
PGS.TS
Môi trường
53
CN
Hữu cơ
54
PGS.TS
Phân tích
55
PGS.TS
Vô cơ
56
TS
Hữu cơ
57
TS
Phân tích
58
GS.TS
Hóa dầu
59
TS
Vô cơ
60
PGS.TS
Vô cơ
61
GS.TS
Hữu cơ
62
TS
Phân tích
63
GS.TS
Hóa dầu
63
PGS.TS
Phân tích
64
TS
Môi trường
65
PGS.TS
Hoá lý
66
TS
Công nghệ Hóa học
67
TS
Hoá lý
68
TS
Hóa dầu
69
TS
Hoá lý
70
PGS.TS
Phân tích
71
ThS
Môi trường
72
PGS.TS
Hữu cơ
73
TS
Môi trường
74
TS
Hoá lý
75
PGS.TS
Môi trường
76
TS
Hóa dược
77
TS
Hữu cơ
78
PGS.TS
Hữu cơ
79
PGS.TS
Hoá lý