Đội ngũ cán bộ

STT
Học hàm, học vị
Họ và tên
Bộ môn/ Phòng thí nghiệm
Di động
Email
1
PGS.TS

[email protected]
2
GS.TSKH

[email protected]
3
PGS.TS

[email protected]
4
PGS.TS
Hữu cơ
[email protected]
5
ThS

[email protected] 
6
TS

[email protected]
7
TS
Công nghệ Hóa học
[email protected]
8
PGS.TS.
Hóa dầu
[email protected]
9
PGS. TS.

[email protected]
10
PGS.TS
Công nghệ Hóa học
[email protected]
11
CN
[email protected]
12
PGS.TS
Công nghệ Hóa học
[email protected]
13
TS
Công nghệ Hóa học [email protected]
14
TS
Hoá lý
[email protected]
15
PGS.TS
Hữu cơ
[email protected]
16
ThS
Phân tích
Josephine.hươ[email protected]
17
ThS
Phân tích
[email protected]
18
PGS. TS.

[email protected]
19
TS.

[email protected] 
20
PGS.TS
Hoá lý
[email protected]
21
TS
Công nghệ Hóa học
[email protected]
22
PGS. TS.
Vô cơ
[email protected]
23
ThS
Hóa dược
[email protected]
24
CN
Hoá lý
[email protected] 
25
PGS.TS
Hoá lý
[email protected]
26
TS
Vô cơ [email protected]
27
KTV
Văn phòng
[email protected]
28
PGS.TS
Vô cơ [email protected]
29
CN
Phân tích [email protected]
30
TS
Công nghệ Hóa học [email protected]
31
PGS.TS
Hóa dược [email protected]; [email protected]
32
PGS. TS.
Hóa dược [email protected]
33
PGS.TS
Phân tích [email protected][email protected]
34
PGS.TS
Vô cơ [email protected]
35
CN
Hữu cơ [email protected]
36
TS
Hóa dược [email protected]
37
CN
Văn phòng [email protected]
38
ThS
Công nghệ Hóa học [email protected] 
39
TS
Hóa dầu [email protected]
40
PGS.TS
Vô cơ
41
PGS.TS
Phân tích [email protected]
42
PGS. TS.
Công nghệ Hóa học [email protected]
43
TS
Hóa tin [email protected]
44
PGS.TS
Phân tích [email protected]
45
ThS
[email protected] 
46
ThS Văn phòng [email protected]
47
ThS
Vô cơ [email protected]
48
PGS. TS.
Hoá lý [email protected]
49
GS.TS
Vô cơ [email protected][email protected]
50
TS
Vật liệu
[email protected][email protected]
51
ThS
Vô cơ [email protected]
52
TS
Hữu cơ [email protected][email protected]
53
PGS.TS
Môi trường [email protected]
54
CN
Hữu cơ
[email protected]
55
PGS.TS
Phân tích
[email protected]
56
PGS.TS
Vô cơ [email protected][email protected]
57
TS
Hữu cơ [email protected] 
58
TS
Phân tích [email protected][email protected]
59
GS.TS
Hóa dầu [email protected] 
60
PGS. TS.
Vô cơ [email protected]
61
PGS.TS
Vô cơ
62
GS.TS
Hữu cơ [email protected]
63
TS
Phân tích [email protected]
64
GS.TS
Hóa dầu [email protected]
65
PGS.TS
Phân tích [email protected][email protected]
66
TS
Môi trường [email protected]
67
PGS.TS
Hoá lý [email protected]
68
TS
Công nghệ Hóa học [email protected]
69
TS
Hoá lý [email protected] 
70
TS
Hóa dầu [email protected]
71
TS
Hoá lý [email protected]
72
PGS.TS
Phân tích [email protected]
73
ThS
Môi trường [email protected]
74
PGS.TS
Hữu cơ [email protected]
75
PGS.TS
Môi trường [email protected]
76
TS
Hoá lý [email protected][email protected]
77
PGS.TS
[email protected]
78
TS
Hóa dược [email protected]
79
TSKH.
Hữu cơ [email protected]
80
PGS.TS
Hữu cơ [email protected]
81
PGS.TS
Hoá lý [email protected]