Liên hệ - Hỗ trợ

KHOA HÓA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQGHN

LÃNH ĐẠO KHOA

TS. Nguyễn Minh Ngọc
Phó trưởng Khoa
Phụ trách Đào tạo
0912753222
nmngoc@hus.edu.vn

CÁC TRỢ LÝ
Nhiệm vụ chính: Quản lý hồ sơ sinh viên; khen thưởng kỷ luật; chế độ chính sách; lịch học; lịch giảng đường; lịch thi;...

ThS. Đỗ Đình Khải
Trợ lý Chính trị & Công tác sinh viên
- Quy chế Công tác sinh viên;
- Hồ sơ sinh viên;
- Học bổng;
- Chế độ chính sách
- Khen thưởng, Kỷ luật
0988245615
dodinhkhai@hus.edu.vn
Cô Lương Thị Mỹ Hạnh
Trợ lý Đào tạo - Văn phòng Khoa
- Quy chế đào tạo;
- Khung chương trình đào tạo;
- Lịch học;
- Lịch thi
0914455911
hanhluong77@gmail.com
Cô Đặng Thị Nga
Thư viện
Quản lý thư viện Khoa
0936344339
dangnga10@gmail.com

CÁC CỐ VẤN HỌC TẬP
Nhiệm vụ chính: Tư vấn chương trình đào tạo, khung chương trình.

Hệ Hóa học (A)
TS. Vũ Việt Cường
0372994082
vietcuong_gf@yahoo.com
Hệ Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (B)
TS. Phương Thảo
0904321981
phuongthao@hus.edu.vn
Hệ Chất lượng cao Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (C)
TS. Ngô Hồng Ánh Thu
0988364482
anhthu170487@gmail.com
Hệ Hóa dược (D)
TS. Đỗ Thị Việt Hương
0916920097
minkieng_m7@yahoo.com
Hệ Tài năng - Tiên tiến (TN - TT)
TS. Phạm Tiến Đức
0983056784
tienduchphn@gmail.com

CÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Nhiệm vụ chính: Quản lý lớp học, đời sống sinh viên, tư vấn phương pháp học tập.

Các lớp Tài năng
TS. Nguyễn Thị Kim Thường
0372994082
vietcuong_gf@yahoo.com
Các lớp Tiên tiến
TS. Phạm Tiến Đức
0904321981
phuongthao@hus.edu.vn
Các lớp Tiếng Pháp
TS. Chu Ngọc Châu
0988364482
anhthu170487@gmail.com
Các lớp Sư phạm
PGS.TS Phạm Anh Sơn
0916920097
minkieng_m7@yahoo.com
K62A1
TS. Phạm Chiến Thắng
0983056784
tienduchphn@gmail.com
K62A2
TS. Bùi Thái Thanh Thư
0932312206
buithaithanhthu2000@yahoo.com
K62B1
TS. Nguyễn Thế Dũng
0982683450
dungnguyen0512@gmail.com
K62B2
TS. Trịnh Xuân Đại
0978999977
trinhxuandai@gmail.com
K62C
TS. Ngô Hồng Ánh Thu
0988364482
anhthu170487@gmail.com
K62D1
TS. Lê Thị Huyền
0946293925
huyen.lethi85@gmail.com
K62D2
TS. Đỗ Văn Đăng
0947052543
dangk50hoa@gmail.com
K60A, K61A
TS. Vũ Việt Cường
0372994082
vietcuong_gf@yahoo.com
K60B, K61B
TS. Phương Thảo
0904321981
phuongthao@hus.edu.vn
K59D, K60D, K61D
TS. Đỗ Thị Việt Hương
0916920097
minkieng_m7@yahoo.com
K59A
PGS.TS Nguyễn Thị Ánh Hường
0946593969
huongiii@yahoo.com
K59B
TS. Ngô Hồng Ánh Thu
0988364482
anhthu170487@gmail.com