Tài liệu - Biểu mẫu

 

Tất cả tài liệu tại đây được cập nhật dữ liệu mới nhất.

  1. Tài liệu sinh viên: https://drive.google.com/file/d/1hOqTB6h3Gk6sifsLfPJ7XbaYXbBO249z/view
  2. Hướng dẫn tổ chức dạy và học: https://drive.google.com/file/d/1H36lbvh09RTSirgTxHrhzpcrGTtGoLyo/view
  3. Lịch trình đào tạo: https://drive.google.com/file/d/1nBhwp9HXl4sulfOjAFMoCNCCA_slT8mN/view
  4. Dự kiến danh sách học bổng ngoài ngân sách: https://drive.google.com/file/d/1L1zWLVBvdHAKZKDzuEBIs6tQV9glq0eI/view
Biểu mẫu đào tạo đại học

Thực tập hướng nghiệp

Tài liệu Công tác Sinh viên