Thông báo học bổng du học DGIST Graduate School 2018

Khoa Hóa học giới thiệu thông tin về học bổng du học vào mùa thu năm 2018.
Chi tiết xem hình và file đính kèm.