Thông báo học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017 - 2018

Học bổng Nguyễn Trường Tộ 2017-2018
Khoa Hóa học thông báo thông tin về Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018.
Đặc điểm của học bổng này là xét 1 lần, sau đó trong toàn bộ 4 năm học nếu sinh viên vẫn duy trì được lực học thì nghiễm nhiên tiếp tục được trao. Nếu sinh viên đó không duy trì được lực học hoặc không muốn tiếp tục nhận học bổng này nữa thì sẽ thay thế bằng sinh viên khác.
Hiện tại Khoa Hóa học đang có 01 sinh viên Võ Thị Lê Na đang được xét tiếp tục nhận học bổng này.
Thông tin cụ thể trong file đính kèm: