Thông báo học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2017 - 2018

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi là học bổng Yamada) năm học 2017 - 2018 cho sinh viên thông qua hình thức đăng ký trực tuyến như sau:
 
1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở
lên trong học kỳ 1 năm học 2017-2018;
- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn-Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt
động hỗ trợ cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn...
 
2. Giá trị mỗi suất học bổng: 200 USD /sinh viên.
 
3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 50 sinh viên
STT Đơn vị đào tạo Số lượng
1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 9
2 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 9
3 Trường Đại học Ngoại ngữ 8
4 Trường Đại học Công nghệ 7
5 Trường Đại học Kinh tế 5
6 Trường Đại học Giáo dục 4
7 Khoa Luật 3
8 Khoa Quốc tế 3
9 Khoa Y - Dược 2
Tổng cộng 50
 
4. Hồ sơ học bổng
- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2017-2018 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị
đào tạo;
- Minh chứng về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động lớp, Đoàn,
Hội và hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn...(nếu có).
 
5. Đăng ký học bổng
Hồ sơ đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://123.25.15.12:8888/hocbong
Thời gian đăng ký: Trước 17 giờ, ngày 22/5/2018
 
Địa chỉ hỗ trợ thông tin: Điện thoại 024.37547670 (số máy lẻ 416);
Trân trọng thông báo./.