Thông báo nộp Điểm rèn luyện kì 2 năm học 2016 - 2017

Thông báo tới các lớp nộp bảng Điểm rèn luyện tổng hợp học kì 2 năm học 2016-2017.
Học kì 2 năm học 2016-2017 đã kết thúc và các em sinh viên cũng đã hoàn thành xong học kì hè 2016-2017. Vì vậy thông báo tới tất cả các lớp tiến hành tự đánh giá và họp xét biểu quyết điểm rèn luyện cho học kì 2 năm học 2016-2017 cụ thể như sau:
{autotoc}

Các bước tiến hành

  1. Mỗi sinh viên tự cho điểm vào file có tên Bảng tự chấm điểm rèn luyện (dành cho cá nhân) sau đó nộp lại cho lớp trưởng.
  2. Lớp trưởng, Bí thư tập hợp bản tự đánh giá của các bạn; căn cứ thực tế học tập và rèn luyện sinh hoạt thì sẽ ghi chú nâng/giữ nguyên/hạ điểm mà các bạn tự đánh giá cho đúng thực tế.
  3. Tổ chức họp lớp, phải có giáo viên chủ nhiệm dự họp, thông báo rõ ràng số điểm các bạn tự nhận và số điểm mà Lớp-Đoàn hiệu chỉnh (nêu rõ lý do điều chỉnh điểm). Sau đó lấy ý kiến biểu quyết số điểm của từng cá nhân hoặc biểu quyết chung cho cả danh sách nếu nhất trí hoàn toàn.
  4. Căn cứ kết quả cuộc họp, điền tổng điểm của từng bạn vào file Bảng điểm rèn luyện tổng hợp (dành cho tập thể và nộp báo cáo). Lớp trưởng, bí thư, giáo viên chủ nhiệm ký tên đầy đủ và nộp lên Văn phòng Khoa theo đúng hạn (không xin phần Chữ ký của đại diện ban Lãnh đạo Khoa).

Nộp bảng điểm rèn luyện tổng hợp

  • Lớp chỉ nộp Bảng điểm rèn luyện tổng hợp; còn Bảng tự chấm điểm rèn luyện của các cá nhân thì lớp lưu giữ, không nộp.
  • Hạn nộp: Thứ 5, ngày 21/9/2017
  • File điện tử: bản Word, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 hoặc 13, gửi về email [email protected]
  • Bản in (đã đủ 3 chữ ký): nộp về Văn phòng Khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông (nhắn gửi thầy Khải).

Tải tài liệu