Thông báo nộp giấy tờ chính sách và vay vốn ngân hàng

Tải công văn: files/Nop_giay_to_chinh_sach_va_Vay_von_ngan_hang.pdf