up

Ctrl+F9
ㄏㄢˋ

Phương trình hóa học: $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \xrightarrow[t^o]{p} BaSO_4\downarrow$

Ba^2+^+SO~4~^2-^ → $\xrightarrow[abc]{xyz}$ BaSO~4~ ↓

    **A.** khí     B. lỏng

Phương trình hóa học: Ba^{2+} + SO_4^{2-} \xrightarrow[t^o]{p} BaSO_4\downarrow
Ba2+ +SO42- → \xrightarrow[abc]{xyz} BaSO4 ↓
    A. khí     B. lỏngI have keys but no locks. I have space but no room. You can enter but can't leave. What am I? A keyboard.
I have keys but no locks. I have space but no room. You can enter but can't leave. What am I? A keyboard.
Câu hỏi số 2? Đàn piano.