Học bổng Posco 2019-2020

Thông tin chi tiết xem tại đây: https://huseduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dodinhkhai_hus_edu_vn/ERIlZp-qJbdNjDr3EjUxPzUBIpvsU4vkJ02GIeQVHlVPGA?e=lk1PzX

Hạn nộp hồ sơ: 10h00, thứ Năm, 05/9/2019 tại Văn phòng Khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.