Lịch học chính trị K61, 62, 63

Ngày 05/10/2019: Các sinh viên chưa đi học tiếp tục học bù (nếu có)


Thời gian


Đơn vị

Cán bộ giảng dạy
Sáng ngày 08/9/2019
Khoa Toán - - Tin học: 642 
Khoa KTTV: 92
Tổng số: 734
7h30 đến 09h15: TS. Trần Bách Hiếu - Giảng viên Khoa Chính trị, ĐHKHXH&NV
09h30 đến 11h30: PA 83 - An ninh trong nước, khu vực, TG
Chiều ngày 08/9/2019
13h30 đến 15h00: Lãnh đạo Phòng Đào tạo
15h00 đến 16h30: Lãnh đạo Phòng CT&CTSV, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng
16h30 đến 17h30: Đoàn thanh niên - Hội sinh viên
Sáng ngày 14/9/2019
Khoa Hóa học (toàn bộ K62): 471
Khoa Vật lý (toàn bộ K63 và K62): 264
Tổng số: 735

7h30 đến 09h15: TS. Trần Bách Hiếu - Giảng viên Khoa Chính trị, ĐHKHXH&NV
09h30 đến 11h30: PA 83 - An ninh trong nước, khu vực, TG
Chiều ngày 14/9/2019
13h30 đến 15h00: Lãnh đạo Phòng Đào tạo
15h00 đến 16h30: Lãnh đạo Phòng CT&CTSV, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng
16h30 đến 17h30: Đoàn thanh niên - Hội sinh viên
Sáng ngày 15/9/2019
Khoa Hóa học (toàn bộ K63): 298
Khoa Môi trường: 432
Tổng số: 730

7h30 đến 09h15: TS. Trần Bách Hiếu - Giảng viên Khoa Chính trị, ĐHKHXH&NV
09h30 đến 11h30: PA 83 - An ninh trong nước, khu vực, TG
Chiều ngày
15/9/2019
13h30 đến 15h00: Lãnh đạo Phòng Đào tạo
15h00 đến 16h30: Lãnh đạo Phòng CT&CTSV, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng
16h30 đến 17h30: Đoàn thanh niên - Hội sinh viên
Sáng ngày 28/9/2019
Khoa Địa lý: 215
Khoa Địa chất: 128
Khoa Hóa học (toàn bộ K61): 170
Khoa Vật lý (toàn bộ K61): 87
Khoa Sinh học (các lớp K61QT, K62QT, K63QT Sinh): 105
Tổng cộng: 705
&
      Sinh viên các lớp học bù
7h30 đến 09h15: TS. Trần Bách Hiếu - Giảng viên Khoa Chính trị, ĐHKHXH&NV
09h30 đến 11h30: PA 83 - An ninh trong nước, khu vực, TG
Chiều ngày 28/9/2019
13h30 đến 15h00: Lãnh đạo Phòng Đào tạo
15h00 đến 16h30: Lãnh đạo Phòng CT&CTSV, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng
16h30 đến 17h30: Đoàn thanh niên - Hội sinh viên
Sáng ngày 29/9/2019Khoa Sinh học
(trừ K61QT, K62QT, K63QT Sinh)
Tổng sổ:754
7h30 đến 09h15: TS. Trần Bách Hiếu - Giảng viên Khoa Chính trị, ĐHKHXH&NV
09h30 đến 11h30: PA 83 - An ninh trong nước, khu vực, TG
Chiều ngày 29/9/2019
13h30 đến 15h00: Lãnh đạo Phòng Đào tạo
15h00 đến 16h30: Lãnh đạo Phòng CT&CTSV, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng
16h30 đến 17h30: Đoàn thanh niên - Hội sinh viên