Thông báo số 2 Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ Toàn quốc lần thứ X


Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận được thông báo của Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hập phụ Việt Nam ngày 28/6/2019 về Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ Toàn quốc lần thứ X.

  • Thời gian: 13/9/2019-15/9/2019
  • Địa điểm: Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) tại Hà Nội

Chi tiết về thông tin đăng ký và Lệ phí viết bài tham gia Hội nghị xem tại link này: https://drive.google.com/file/d/0B60O9BsDjv5bSHk2V3kzQ0E3UHBON2M3c0FVR2ktbXl2T19z/view?usp=sharing