Học bổng Kumho Asiana kì I năm học 2019 - 2020

Từ năm học 2016-2017, Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana đã thay đổi quy chế quản lý sinh viên và sẽ do Nhà trường trưc tiếp quản lý, xét duyệt và đề cử sinh viên được nhận học bổng.

1. Tiêu chí xét duyệt học bổng
      Điểm học tập đạt từ 2.8 trở lên, bị dưới điểm chuẩn 2 lần sẽ bị loại. Sinh viên không nộp bảng điểm, hoặc du học ngắn hạn, bảo lưu… quá 2 kỳ đến kỳ thứ 3, sinh viên nợ môn quá 2 lần cũng sẽ bị xét loại (Đề nghị trường ghi rõ lý do bị loại của sinh viên trong mẫu Tổng hợp bảng điểm của sinh viên).

Trường hợp đặc biệt
      - Những sinh viên không đạt điều kiện nhưng có hoàn cảnh quá khó khăn (có thể gây ảnh hưởng đến việc học tập), hoặc sinh viên có điểm trung bình học tập gần sát với điểm chuẩn và có thái độ học tập tốt, Nhà Trường có quyền đề xuất với Quỹ để các em tiếp tục được nhận học bổng (Đề nghị trường ghi rõ lý do sinh viên được giữ lại trong mẫu Tổng hợp bảng điểm của sinh viên)
      - Những sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng nhưng có thái độ học tập chưa tốt, Nhà Trường có thể phản ánh lại với Quỹ để xét ngưng cấp học bổng, dành cơ hội cho những sinh viên khác.

2. Tiêu chí bổ sung sinh viên nhận học bổng
      Trong trường hợp có sinh viên bị loại, ngừng nhận học bổng vì lý do riêng (thôi học, chuyển trường, du học dài kỳ…) hoặc do Nhà Trường đề xuất xét loại, Nhà Trường có quyền đề xuất bổ sung sinh viên khác vào danh sách nhận học bổng. Đối tượng được xét duyệt bổ sung phải là sinh viên cùng năm học với sinh viên bị loại, có thành tích tốt trong học tập, trong đó ưu tiên những em có hoàn cảnh khó khăn, và đang không nhận học bổng nào khác.

Riêng SV đề cử xét bổ sung thay thế phải nộp bộ hồ sơ đầy đủ gồm các tài liệu sau:
  • Lý lịch sinh viên, có dán ảnh đóng dấu giáp lai của Nhà trường (theo mẫu của Quỹ học bổng)
  • Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu của Quỹ học bổng)
  • Bảng điểm của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo
  • Tài khoản ngân hàng do sinh viên làm chủ tài khoản
  • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
  • Bản photo các giấy chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Tải về các mẫu văn bản: