Kết quả học bổng PonyChung và Posco năm học 2019 - 2020


Khoa Hóa học chúc mừng sinh viên Lương Minh Đức, lớp K61 Tài năng Hóa học, được nhận học bổng PonyChung năm học 2019 - 2020.

Học bổng Posco không có sinh viên nào được chọn.

Sinh viên Lương Minh Đức