Khen thưởng năm học 2018 - 2019

Chúc mừng các bạn có tên trong danh sách khen thưởng năm học 2018 - 2019 vì thành tích lỗ lực trong học tập.