Thông báo miễn, giảm học phí học kì 2 năm học 2019 - 2020