LỊCH CÔNG TÁC TỪ 26/10 – 30/10/2020

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  26/10/2020 –  30/10/2020

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

26/10/2020

·  8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

·  9h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện bước 4 qui trình bổ nhiệm Trưởng khoa Hóa học.

Thành phần: Cán bộ chủ chốt (danh sách đính kèm)

Địa điểm: Giảng đường 2

·  10h00: Hội nghị cấp ủy thực hiện bước 4 qui trình bổ nhiệm Trưởng khoa Hóa học.

Thành phần: Chi ủy

Địa điểm: Văn phòng Khoa

·  10h30: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 3) thực hiện bước 5 qui trình bổ nhiệm Trưởng khoa Hóa học.

Thành phần: Chi ủy, các Phó Trưởng khoa

Địa điểm: Văn phòng Khoa

 

Thứ ba

27/10/2020

 

 

 

Thứ tư

28/10/2020

 

 

Thứ năm

29/10/2020

 

 

Thứ sáu

30/10/2020

 

·  14h00: BCN Khoa  họp.