Thông báo dời thời gian tổ chức Hội giao lưu truyền thống ngành Hóa lần thứ XIII năm 2021.

TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC TỰ NHIÊN 

KHOA HÓA HC

 

“V/v di thi gian tổ chc Hi giao lưu truyn thng ngành Hóa ln thứ XIII năm 2021”

 

CNG HÒA XÃ HI CHỦ NGHĨA VIT NAM

Độc lp - Tự do - Hnh phúc

 

Hà Ni, ngày 23 tháng 02 năm 2021


THÔNG BÁO S
Ố 2
BAN TỔ CHC HI GIAO LƯU TRUYN THNG NGÀNH HÓA LN THỨ XIII NĂM 2021

Kính gi:         - Khoa Hóa hc, Trường Đại hc Sư phm Hà Ni

- Vin kỹ thut Hóa hc, Trường Đại hc Bách khoa Hà Ni
- Khoa Hóa h
c, Trường Đại hc Khoa hc Tự nhiên, ĐHQGHN

 

Hi giao lưu truyn thng ngành Hóa ln thứ XIII gia cán bộ và sinh viên ba KhoaHóa hc thuc Trường Đại hc Sư phm Hà Ni, Trường Đại hc Bách khoa Hà Ni vàTrường Đại hc Khoa hc Tự nhiên, ĐHQGHN đã được thng nht tổ chc ti Khoa Hóa hc, Trường Đại hc Khoa hc Tự nhiên, ĐHQGHN vào ngày 10tháng 4 năm 2021 đối vi hođộng Hi tho khoa hc và đào to và ngày 17-18 tháng 4 năm 2021 đối vi các hot
độ
ng thể thao, văn ngh, giao lưu.

Tuy nhiên, trước tình hình din biến phc tp ca dch bnh Covid 19; được sự nht trí ca ca lãnh đạo ca ba đơn v, Ban tổ chc thông báo di thi gian tổ chc Hi giao lưu truyn thng ngành Hóa ln thứ XIII nhm thc hin tt công tác phòng chng dch lây lantrong cng đồng và đảm bo sc khe cho cán bộ và sinh viên ba đơn v. Thi gian tổ chc Hi giao lưu truyn thng ngành Hóa ln thứ XIII dự kiến vào tháng 4 năm 2022.

Hođộng xut bn trên số đặc bit ca tp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh htiếp tđược trin khai theo kế hoch đã nêu trong Thông báo số 1 ngày 22 tháng 12 năm 2020.

Ban tổ chc xin thông báo và kính mong nhđược sự thông cm ca các đơn v.
Trân tr
ng./.

 

 

T/M. BAN TỔ CHC

 

(đã ký)


PGS. TS. Nguy
n Minh Ngc

Trưởng Khoa Hóa hc, Trường ĐHKHTN