Phân tích - Xác định ethanol trong mẫu nước rửa tay bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân (NMR)


Phân tích - Xác định ethanol trong mẫu nước rửa tay bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân (NMR)