Sắc ký khí (Gas chromatograpy)

Khoa Hoá học hiện được trang bị ba thiết bị sắc ký khí, đặt ở ba Phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Bộ môn Hoá Phân tích, Phòng thí nghiệm Bộ môn Hoá Dầu và Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến cho phát triển xanh (KLAMAG).

Thiết bị sắc ký khí Clarus 690-GC

Hãng sản xuất: Perkin Elmer

Detector: FID

Địa điểm đặt máy: Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến cho phát triển xanh (KLAMAG)

Liên hệ:

TS. Nguyễn Minh Việt (KLAMAG)

email: [email protected]Thiết bị sắc ký khí Scion 456-GC

Hãng sản xuất: Scion

Detector: ECD/FID

Địa điểm đặt: Phòng thí nghiệm Bộ môn Hoá phân tích, Phòng thí nghiệm Bộ môn Hoá dầu

Liên hệ:

TS. Đỗ Văn Đăng, Bộ môn Hoá dầu

Email: [email protected]

ThS. Đặng Minh Hương Giang, Bộ môn Hoá Phân tích

Email: [email protected]