Tuyển dụng viênchức làm việc tại các đơn vị thuộc viện công nghệ xạ hiếm năm 2021

   

Triển khai Thông báo số 581/TB- VNLNT ngày 20/10/2021 của Viện Năng lượng  nguyên tử Việt Nam về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng  nguyên tử Việt Nam, Viện Công nghệ xạ hiếm ( Viện) thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc viện năm  2021....