Cơ cấu tổ chức


Chi ủy Chi bộ Khoa Hoá học

Chi uỷ Chi bộ Khoa Hoá học

1.      PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc, Bí thư Chi bộ

2.      PGS.TS. Trần Mạnh Trí, Phó Bí thư Chi bộ

3.      PGS.TS. Đào Sỹ Đức, Chi uỷ viên

4.      PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy, Chi uỷ viên

5.      TS. Nguyễn Văn Thức, Chi uỷ viên

Ban Lãnh đạo Khoa Hoá học

1.      PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Khoa

2.      PGS.TS. Đào Sỹ Đức, Phó Trưởng Khoa

3.      PGS.TS. Mạc Đình Hùng, Phó Trưởng Khoa

4.      TS. Nguyễn Văn Thức, Phó Trưởng Khoa

Ban chấp hành Công đoàn Khoa Hoá học

1.      PGS.TS. Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch

2.      TS. Nguyễn Mạnh Hà, Phó chủ tịch

3.      PGS.TS. Nguyễn Xuân Viết, Uỷ viên

4.      ThS. Đặng Minh Hương Giang, Uỷ viên

5.      ThS. Nguyễn Thị Minh Châu, Uỷ viên

Liên chi Đoàn Khoa Hoá học

TS. Vũ Duy Tùng, Chi đoàn Cán bộ, Bí thư

Sinh viên Nguyễn Thị Phượng, Chi đoàn K65D2, Phó Bí thư

Sinh viên Nguyễn Thị Khánh Chi, chi đoàn K65B, Uỷ viên thường vụ

Liên chi Hội sinh viên Khoa Hoá học

Nguyễn Thị Khánh Chi, Chi hội K65B, LCH Trưởng

Chu Thị Thu Hà, Chi hội K66B1, LCH Phó

Nguyễn Đức Mạnh, Chi hội K67D, UV Ban Thư ký

Chi hội Cựu giáo chức khoa Hoá học

PGS.TS. Lê Hùng                            Chi hội trưởng

Bà Nguyễn Thị Phương                   Chi hội phó

Chi hội Cựu chiến binh khoa Hoá học

PGS.TS. Trịnh Ngọc Châu             Chi hội trưởng

Ban liên lạc Cựu sinh viên khoa Hóa học

PGS.TS. Bùi Thị An, cựu sinh viên Khóa 9, Trưởng ban liên lạc 

Tại thời điểm năm 2023, Khoa Hóa học lực lượng cán bộ khoa học của khoa có 89 người (tính cả cán bộ kiêm nhiệm quản lý cấp Trường và ĐHQGHN), trong đó có 5 Giáo, 30 Phó giáo sư, 32 Tiến sĩ/Tiến sĩ Khoa học.