Lời chào của Trưởng Khoa

Khoa Hoá học ra đời năm 1956, ngay sau Quyết định số 2184/TC ngày 04-06-1956 của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về việc thành lập Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Chức năng và nhiệm vụ của Khoa là đào tạo cán bộ giảng dạy và nghiên cứu thuộc lĩnh vực Hoá học cho đất nước. Khoa có đội ngũ các giáo sư và nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế.


TRƯỞNG KHOA HÓA HỌC
PGS. TS. Lê Thanh Sơn

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập theo Quyết định số 2184/TC ngày 04/06/1956 của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhiệm vụ của Khoa là đào tạo cán bộ giảng dạy và nghiên cứu thuộc lĩnh vực Hoá học phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trải qua 57 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Khoa Hóa học có nội dung đào tạo theo chuẩn đầu ra cập nhật thường xuyên trình độ tiến tiến của khu vực và thế giới, phù hợp với sự phát triển của tình hình kinh tế, xã hội đất nước. Các chương trình đào tạo hiện đại trên cơ sở tham khảo chương trình của một số trường Đại học tiên tiến trên thế giới, tập trung vào 4 ngành là Hoá học, Công nghệ Kỹ thuật Hoá học, Hóa dược và Sư phạm Hoá học. Những thành tựu đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học của Khoa được xã hội công nhận. Hầu hết các sinh viên tốt nghiệp ra trường đều tìm được việc làm trong các cơ sở sản xuất, các viện nghiên cứu hay giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước và đều được đánh giá cao về chuyên môn. Khoa Hóa học đã xác định 4 hướng nghiên cứu chính: vật liệu tiên tiến chuyển hoá năng lượng và xử lý môi trường; hóa học các hợp chất có hoạt tính sinh học, y dược; nghiên cứu xác định lượng vết, phục vụ quan trắc môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và hóa học tính toán. Hàng năm, trên một trăm công trình được đăng tải ở các tạp chí khoa học quốc tế, quốc gia và chuyên ngành có địa chỉ tác giả tại Khoa Hóa học, 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Tháng 6/2012, tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo của hiệp hội các Trường Đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á (AUN) đã phỏng vấn, kiểm tra, đánh giá chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, chất lượng sinh viên, cựu sinh viên ngành Hóa học. Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo ngành Hóa học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN đạt kết quả cao nhất Việt Nam và đứng thứ hai Đông Nam Á trong số 34 chương trình được kiểm định kể từ khi tổ chức AUN ra đời.

Tháng 6/2013, Bộ Giáo dục Đào tạo đã xếp chương trình tiên tiến ngành Hóa học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thứ nhất trong số 35 chương trình đang triển khai.

Sau một thời gian kiên trì xây dựng đội ngũ, tại thời điểm hiện nay, Khoa Hóa học có 39 Tiến sỹ dưới 45 tuổi, tỷ lệ cán bộ có học vị Tiến sỹ đạt 70%, có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư đạt 35%.

Chúng tôi đã và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng môi trường làm việc trong Khoa thực sự là động lực thúc đẩy, khuyến khích mỗi cá nhân được tự do phát triển tài năng và cống hiến vì một tập thể đoàn kết nhân ái, vì một Khoa Hóa học hội nhập và phát triển bền vững góp phần đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

PGS.TS. Lê Thanh Sơn, Trưởng Khoa Hóa học (2016)