Nhiễu xạ tia X - D8 Advance


1. Tên thiết bị, hãng sản xuất, model: Nhiễu xạ tia X Bruker D8 Advance
2. Các thông số kỹ thuật của thiết bị
  • Ống phát Cu 40 kV, 40 mA, detector bán dẫn Sol-X, detector nhấp nháy 
3. Các chỉ tiêu kỹ thuật có thể phân tích
  • Đo mẫu rắn, bột, màng mỏng
  • Xác định cấu trúc tinh thể của vật liệu, thành phần của vật liệu.
  • Nghiên cứu thành phần, cấu trúc của màng mỏng. 
4. Liên hệ đo mẫu: