Phòng thí nghiệm Hóa môi trường

PTN Hóa môi trường
1. Năm thành lập: 2003
2. Giới thiệu sơ lược về các chương trình đào tạo:
Phòng thí nghiệm Hoá Môi trường đảm nhiệm giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên đề cho bậc cử nhân các ngành: Hóa học (bao gồm hệ đào tạo Tài năng - Tiên tiến); Công nghệ Kỹ thuật Hóa học. Đồng thời, PTN tham gia đào tạo các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Hóa Môi trường.
Ngoài ra, các cán bộ của Phòng thí nghiệm Hóa Môi trường còn tham gia giảng dạy cho chương trình Thạc sĩ “ Quản lý chất thải và xử lý vùng ô nhiễm” bằng kép liên kết giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN với Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden, Cộng hòa Liên bang Đức; Chương trình Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường của Đại học Việt-Nhật.
3. Các hướng nghiên cứu chính
- Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tiên tiến và triển khai ứng dụng trong xử lý chất ô nhiễm khó phân hủy, độc hại, bền trong môi trường nước, không khí và đất: kim loại nặng, hóa chất bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh, nước thải dệt nhuộm…
- Nghiên cứu và phát triển hệ thống công nghệ tổ hợp xử lí nước, nước thải và chất thải rắn định hướng tiết kiệm và thu hồi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính.
- Nghiên cứu công nghệ tái sử dụng nước thải, tái chế và thu hồi nguyên vật liệu có giá trị từ các dòng thải đặc biệt là chất thải nguy hại và chất thải điện tử (E-waste).
- Nghiên cứu xử lý và phục hồi các vùng ô nhiễm (contaminated sites), điểm nóng ô nhiễm, Phân tích, Quan trắc và đánh giá tác động môi trường.
- Nghiên cứu và mô hình hóa sự vận chuyển và tồn lưu các chất ô nhiễm trong môi trường.
4. Danh sách cán bộ đương nhiệm
STT
Họ tên
Học hàm, học vị
Chức vụ
Năm về công tác
1.     
Đỗ Quang Trung
PGS.TS
Trưởng PTN
2009
2.     
Nguyễn Minh Phương
TS
Phó Trưởng phòng
2003
3.     
Trần Hồng Côn
PGS.TS
2009
4.     
Nguyễn Văn Nội
PGS.TS
2003
5.     
Phương Thảo
TS
2012
6.     
Trần Đình Trinh
TS
2003
7.     
Hà Minh Ngọc
TS
2006
8.     
Hoàng Thu Trang
ThS
2010
5. Dánh sách cựu cán bộ
STT
Họ tên
Học hàm, học vị
Chức vụ
Năm công tác
1.     
Nguyễn Đình Bảng
PGS.TS
Trưởng PTN
2003 - 2009
2.     
Nguyễn Thị Diễm Trang
PGS.TS
2009- 2014
6. Khen thưởng
- Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội: Thành tích xuất sắc trong các năm học 2014 - 2015. 2015-2016
- Giấy khen của Hệu trưởng trường Đại học Khoa học tự nhiên: 2014-2015 và 2015-2016
- Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến nhiều năm học.