Sứ mệnh - Tầm nhìn - Triết lý giáo dục


Sứ mệnh
Khoa Hóa học có sứ mệnh đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nghiên cứu phát triển và chuyển giao tri thức hiện đại trong lĩnh vực Hóa học, Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và Hóa Dược, phục vụ nhu cầu xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn
Phấn đấu đưa Khoa Hóa học trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học về Hóa học, Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và Hóa Dược có uy tín và có lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

Triết lý giáo dục
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phát biểu triết lý giáo dục thông qua giá trị cốt lõi “Chất lượng xuất sắc, Đổi mới và sáng tạo, Trách nhiệm xã hội cao, Hợp tác và thân thiện”. Dựa trên cơ sở đó, chương trình cử nhân của Khoa Hóa học nói chung và cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Hóa học nói riêng đào tạo sinh viên theo triết lý “Học tập chủ động, học đi đôi với hành”
  • Học tập chủ động: Sinh viên lập kế hoạch học tập, lựa chọn môn học, thời gian học, cũng như định hướng chuyên môn nhằm giúp cho sinh viên chủ động hình thành và tiếp thu kiến thức. Giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn, định hướng, tạo môi trường học tập tích cực, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp nhằm khơi gợi sự hiếu học, đam mê tìm tòi, hình thành và phát triển kỹ năng học tập suốt đời của sinh viên.
  • Học đi đôi với hành: Học tập lý thuyết được minh họa bởi các học phần thực hành, qua đó giúp sinh viên nắm chắc kiến thức và hiểu được mối liên hệ chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tế. Các học phần thực hành chiếm một tỉ trọng lớn trong chương trình đào tạo cử nhân CNKTHH. Các học phần thực tập thực tế, học phần nghiên cứu khoa học năm thứ ba và khóa luận tốt nghiệp năm thứ tư giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã được học vào các vấn đề thực tiễn sản xuất, rèn luyện kỹ năng tư duy và năng lực sáng tạo trong giải quyết các vấn đề khoa học.