Trung tâm Hóa dầu1. Năm thành lập: 1994
2. Giới thiệu sơ lược về các chương trình đào tạo
Trung tâm Hóa dầu đảm nhiệm giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và một số chuyên đề thuộc khối kiến thức nhóm chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Hóa học dầu mỏ, giảng dạy một số học phần thuộc khối kiến thức nhóm ngành trong chương trình đào tạo cử nhân hóa học và cử nhân tài năng & tiên tiến ngành hóa học của khoa Hóa học. Đảm nhiệm giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành của chương trình đào tạo thạc sỹ Kỹ thuật hóa học của khoa Hóa học. Phục vụ nghiên cứu và giảng dậy cho nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa dầu.
3. Giới thiệu sơ lược về các hướng nghiên cứu chính
Trung tâm Hóa dầu có hướng nghiên cứu chính:
- Hướng nghiên cứu xúc tác hóa dầu và vật liệu mới
- Xúc tác hữu cơ và hóa dầu. Cán bộ của Trung tâm có các bài báo trên các tạp chí quốc tế danh tiếng có chỉ số IF cao về: oxy hóa styrene trên Hydrotanxite, Đồng phân hóa…
- Phục vụ nghiên cứu theo các hướng Sản phẩm cracking, Đồng phân hóa, phụ gia diesel, nhiên liệu sinh học, hợp chất thiên nhiên tinh dầu, và tổng hợp hữu cơ…
- Đo đạc các mẫu GC-MS phục vụ nghiên cứu của các đơn vị: Trường, Khoa, Viện …
4. Danh sách cán bộ đương nhiệm
STT
Họ tên
Học hàm, học vị
Chức vụ
Năm về công tác
1.     
Nguyễn Tiến Thảo
PGS.TS
Giám đốc trung tâm
2013
2.     
Đỗ Trung Hiếu
ThS
2013
5. Danh sách cựu cán bộ
STT
Họ tên
Học hàm, học vị
Chức vụ
Năm công tác
1.     
Trần Văn Nhân
GS.TS
Giám đốc TT
1994-2000
2.     
Trần Thị Như Mai
PGS.TS
Giám đốc TT
2001-2013
3.     
Nguyễn Thị Bích Hà
PGS.TS
1994-1998
4.     
Nguyễn Đình Bảng
PGS.TS
1998-2001
5.     
Vũ Ngọc Ban
PGS.TS
1998-2001
6.     
Nguyễn Thị Minh Thư
TS
2001
7.     
Khúc Quang Đạt
CN
1994-2006