PhD. Dang Van Long


BASIC INFORMATION
 • Name: Dang Van LONG
 • Birthday: 
 • Hometown:
 • Current accommodation:
 • Department: petroleum chemistry (2008)
 • Office phone:
 • Home phone:
 • Mobile: +84968888393
 • Email: [email protected]
TRAINING PROCESS
 • M.S: Faculty of Chemistry, University of Science, 2010 - 2012  
 • B.S/B.A (School, period)

WORKING PROCESS AND POSITIONS
..........................................
..........................................

RESEARCH DIRECTIONS AND PROJECTS
..........................................
..........................................

PUBLICATIONS
 1. Nguyen Tien Thao, Nguyen Duc Trung, Dang Van Long (2016), "Activity of Molybdate-Intercalated Layered Double Hydroxides in the Oxidation of Styrene with Air", Catalysis Letters 146(5),tr.918-928. IF: 2,40.
 2. Nguyễn Tiến Thảo, Đặng Văn Long, Nguyễn Thị Ngoan (2009), “Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của TiO2/SiO2 trong phản ứng oxi hóa stiren”, Tạp chí phát triển KH&CN 12(3), tr. 77–84.
 3. Hoa Hữu Thu, Trương Đình Đức, Lê Nguyên Giáp, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thùy Khuê, Đặng Văn Long (2009), "Tổng hợp và đặc trưng cấu trúc sét hữu cơ, sét chống các polime cation Al, Fe, Ti ưa hữu cơ (phần 1)”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ25(2S), tr. 305-311.
 4. Võ Thị Mỹ Nga, Hoa Hữu, Nguyễn Thanh Bình, Đặng Văn Long (2010), “Biến tính Bentonit Dilinh bằng silica mao quản trung bình thành vật liệu xúc tác axit rắn cho phản ứng crackinh cumen”, Tạp chí Hóa học 48(4C), tr. 18-25.
 5. Võ Thị Mỹ Nga, Lê Văn Quý, Đặng Văn Long, Hoa Hữu Thu, Nguyễn Thanh Bình (2011), “Tổng hợp và nghiên cứu các đặc trưng cấu trúc và tính chất xúc tác của các vật liệu bentonit Dilinh-silica mao quản trung bình trong phản ứng crackinh cumen”, Tạp chí Hóa học 49(5AB), tr. 463–469.
 6. Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Thị Thu Hiền,  Hoa Hữu Thu, Cao Thị Thu Hằng,Đặng Văn Long(2012), “Biến tính zirconia sunfat hóa bằng oxit kim loại (Al, Sn) (Me) SO42-/Zr1-xMexO2dùng làm xúc tác cho đồng phân hóa n-hexan”, Tạp chí Dầu khí số 2, tr. 35-42.
 7. Võ Thị Mỹ Nga, Đặng Văn Long, Hoa Hữu Thu, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Thị Bích Ngọc, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Minh Hải, Phạm Thế Tân (2012), “Nghiên cứu và tổng hợp quang xúc tác Bent.Dl – Fe2O3 đễ xử lý thuốc kháng sinh trong nước thải ở điều kiện khí quyển thường”, Tạp chí Hóa học50(4A), tr. 299-302.
 8. Nguyễn Tiến Thảo, Đặng Văn Long (2012), “Influence of modificatio conditions on the characteristics of Di Linh clay modified by cetyltrimethyl ammonium bromide”, Tạp chí Hóa học50(5B), tr. 1–5.
 9. Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Bình, Hoa Hữu Thu, Đặng Văn Long, Trường Đình Đức, Đỗ Trung Hiếu (2013), “Nghiên cứu chế tạo một số superaxit thế hệ mới: oxit kim loại chuyển tiếp zirconia sunfat (ZrO2.x%SO4) được biến tính bằng Al, Sn xúc tác cho phản ứng isome hóa n-hexan”, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ3(2), tr. 156–161.
 10. Đặng Văn Long (2014), “Oxi hóa pha lỏng stiren trên xúc tác kiểu hidrotanxit Mg0,7-xCoxAl0,3(OH)2(CO3)0,15.mH2O (x = 0,1; 0,2; 0,3)”, Tạp chí Hóa học và ứng dụng3(25), tr. 15–18.
 11. Nguyen Tien Thao, Le Thi Kim Huyen, Dang Van Long (2014), “Co-doped Hydrotalcite as an Efficient Catalyst for Solvent-free Reaction Oxidation of Styrene”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ30(6S), tr. 537-542.
 12. Nguyen Tien Thao, Ngo Minh Hieu, Dang Van Long (2015), “Reaction of styrene with H2O2 catalyzed by Mg-Co-Al-CO3hydrotalcites”, Tạp chí Hóa học53(6e1,2), tr. 396-400.
 13. Nguyễn Tiến Thảo, Đặng Văn Long (2016), “Oxidation of styrene over molybdenum-containing hydrotalcite catalysts”, Tạp chí Hóa học 54(4), tr. 454-458. DOI: 10.15625/0866-7144.2016-00346.
 14. Đặng Văn Long, Hán Thị Huệ, Nguyễn Tiến Thảo, Hoa Hữu Thu (2016), “Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến sự hình thành xúc tác hidrotanxit Mg-Ni-Al-CO3 dùng cho phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren bằng hidroperoxit”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ4(32), tr.12-19.
 15. Nguyen Tien Thao, Dang Van Long, Dinh Minh Hoan (2017), “Conversion of styrene into Benzaldehyde and styrene epoxide over MgCoAl-LDH catalysts”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 55(4), tr.403-410. DOI: 10.15625/2525-2518/55/4/8510
 16. Nguyen Tien Thao, Nguyen Duc Trung, Dang Van Long, Vu Dong Thuc (2017), “Mg-Al-MoO4 layered double hydroxides as catalysts for the oxidation of styrene”, Tạp chí Hóa học 55(4), tr. 489-493. DOI: 10.15625/2525-2321.2017-00496
 17. Dang Van Long, Nguyen Tien Thao (2017), “Investigation of styrene oxidation over Co-doped hydrotalcite catalysts”,Tạp chí Hóa học 55(4E23), tr. 294-298.
 18. Dang Van Long(2017), “Selective Oxidation of Styrene over Molypdat-Intercalated Layered Double Hydroxide Catalysts”, Poster,  1st RoHan DAAD SDG Summer School 2017 “Challenges in Vietnamese Society – Impact of catalysis”, May 1st-12th, 2017, Rostock, Germany.

ACHIEVEMENTS, AWARDS
..........................................

..........................................