Dr. Dao Thi Nhung


BASIC INFORMATION
 • Name: Dr. Dao Thi NHUNG
 • Birthday: 12/03/1983
 • Hometown:
 • Current accommodation:
 • Department: 
 • Office phone:
 • Home phone:
 • Mobile: (+84) 0948119043
 • Email: [email protected], [email protected]
 • Chức vụ Nghiên cứu viên chính
 • https://www.researchgate.net/profile/Nhung_Dao6

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2001-2005: Đại học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Hóa hữu cơ
 • 2005-2007: Thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Hóa hữu cơ
 • 2008-2013: Tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Hóa hữu cơ

Các khoá đào tạo khác

 • 06/09/2011 - 01/03/2012: Trường Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp Thực tập sinh Hoá dược
 • 25/11/2013 - 24/12/2013: Trường đại học Osaka Prefecture, Nhật Bản Postdoc Phân tích hữu cơ
 • 01/10/2016 - 30/12/2016: Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga Postdoc Hóa hữu cơ
 • 17/01/2019 - 02/02/2019: Trường Đại học Tokyo, Nhật Bản Khoá đào tạo nâng cao về các kĩ thuật phân tích
 • 25/11/2019 - 20/12/2019: Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản Postdoc Hoá sinh

BỘ MÔN GIẢNG DẠY

Hoá tin

GIẢI THƯỞNG VÀ KHEN THƯỞNG

2017 Khởi nghiệp sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam, POC2 Do Bộ khoa học công nghệ và Ngân hàng thế giới trao thưởng

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

 1. Thi Nhung Dao, Hong Hieu Truong, Van Boi Luu, Anatoly T. Soldatenkov, Nadezhda M. Kolyadina, Alena N. Kulakova, Victor N. Khrustalev, Ayalew T. Wodajo, Hong Quan Nguyen, Thi Tan Van Tran, Tuan Anh Le, Synthesis and bioactivity of novel (γ-piperidono)dibenzo-33-aza-14-crown-3 ethers, Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55(7), 654–659.
 2. Anh T. Le, Nhung T. Dao, Hieu H. Truong, Thuyen T. Do, Elena I. Polyakova, Ivan V. Lin’ko, Pavel V. Dorovatovskii, Victor N. Khrustalev, Unexpected formation of dinaphthoaza-17-crown-5 ether containing γ-aminopiperidine subunit, Mendeleev Commun., 2019, 29, 698–699.
 3. Le Tuan Anh, Dao Thi Nhung, Le Anh Tuyet, Tran Thi Thanh Van, Truong Hong Hieu, Nguyen Van Tuyen, Novel Podands Containing N-Arylthiosemicarbazide Moiety, Macroheterocycles, 2017, 10(2) 243-246.
 4. Leonid G. Voskressensky, Nhung T. Dao, Tuan A. Li, Aleksey A. Festa, Alexander V. Aksenov, Alexey V. Varlamov, Synthesis of chromenoimidazocarbolines by a reaction of quaternary iminium salts with o-hydroxybenzaldehydes, Chemistry of Heterocyclic Compounds, May 2017, Volume 53, Issue 5, pp 501–503
 5. Pham MTN, Hoang AQ, Nghiem XT, Tu BM, Dao TN, Vu DN. Residue concentrations and profiles of PCDD/Fs in ash samples from multiple thermal industrial processes in Vietnam: Formation, emission levels, and risk assessment, Environ Sci Pollut Res Int. 2019; 26(17):17719-17730.
 6. Pham MTN, Anh HQ, Nghiem XT, Tu BM, Dao TN, Nguyen MH, Characterization of PCDD/Fs and dioxin-like PCBs in flue gas from thermal industrial processes in Vietnam: A comprehensive investigation on emission profiles and levels, Chemosphere. 2019; 225:238-246. doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.03.024. Epub 2019 Mar 7.
 7. Rei Sasaki, Y. Sakakibara, Vo Huu Cong, Dinh Trinh Tran, Nhung Dao Thi and Hieu Minh Dang. Application of phyto-fenton process to POPs-contaminated soil. 7th European Bioremediation Conference (EBC-VII) and the 11th International Society for Environmental Biotechnology conference (ISEB 2018), Chania, Greece, 25-28 June 2018.
 8. Dao Thi Nhung, Determination of environmental contaminants using chromatography and mass spectrum, International conference “Development of Heparin and HS Glycotherapeutics”, Hanoi, Vietnam May 7-10 2018.

CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Tổng hợp các hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học ứng dụng trong nghiên cứu, sàng lọc hợp chất thuốc tiềm năng; ứng dụng trong tinh chế, tách chiết đặc hiệu mẫu sinh học.
 • Phân tích các hợp chất hữu cơ bằng các phương pháp Sắc ký (Sắc ký lỏng và sắc ký khí).
 • Ứng dụng nghiên cứu chitosan trong bảo quản rau quả sau thu hoạch.