TS. Ngô Hồng Ánh Thu


BASIC INFORMATION
 • Name: Ngo Hong Anh THU
 • Birthday: 1987
 • Hometown: Hanoi
 • Current accommodation: Hanoi
 • Department: Chemical Technology
 • Office phone:
 • Home phone:
 • Mobile: 0988364482
 • Email: [email protected]
Pictures profile

Chức vụ cao nhất
Bí thư Liên chi Đoàn khoa Hóa học (2010-2011)

Quá trình đào tạo
 • Tiến sỹ: 2017, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Thạc sỹ: 2012, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN;
 • Cử nhân: 2010, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Các hướng nghiên cứu chính
 • Nghiên cứu tách một số loại enzym (proteaza, ureaza) và ứng dụng;
 • Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nhằm xử lý một số đối tượng nước bị ô nhiễm bởi các hoạt động công nghiệp;
 • Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc polyme để nâng cao khả năng ứng dụng cho quá trình màng.

Công trình khoa học tiêu biểu
 1. Thu Hong Anh Ngo, Khai Dinh Do, Dung Thi Tran (2017), “Surface modification of polyamide TFC membranes via redox-initiated graft polymerization of acrylic acid”, Journal of Applied Polymer Science, in press (DOI: 10.1002/app.45110).
 2. Thu Hong Anh Ngo, Dung Thi Tran (2017), “Removal of heavy metal ions in water using modified polyamide thin film composite membranes”, Matter: International Journal of Science and Technology 3 (1), pp. 91-103.
 3. Thu Hong Anh Ngo, Dung The Nguyen, Khai Dinh Do, Thu Thi Minh Nguyen, Shinsuke Mori, Dung Thi Tran (2016), “Surface modification of polyamide thin film composite membrane by coating of titanium dioxide nanoparticles”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1, pp. 468-475.
 4. Thu Hong Anh Ngo, D.T. Tran, Cuong Hung Dinh (2016), “Surface photochemical graft polymerization of acrylic acid onto polyamide thin film composite membranes”, Journal of Applied Polymer Science, in press (DOI: 10.1002/APP.44418).
 5. Thu Hong Anh Ngo, Dung Thi Tran, Khai Dinh Do (2016), “Redox-initiated graft polymerization of maleic acid onto polyamide thin film composite membrane surface”, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32 (3), pp. 273-279.

Khen thưởng
 • Recontres du Vietnam Scholarship for Academic Excellent, Recontres du Vietnam Organization, 2006, 2011.
 • Toshiba foundation scholarship for Academic Excellent, 2013
 • Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund for Academic Excellent, 2014