GS.TS. Nguyễn Đình Thành


BASIC INFORMATION
  • Name: GS.TS. Nguyễn Đình THÀNH
  • Birthday:
  • Hometown:
  • Current accommodation:
  • Department: Phòng Tổng hợp Hữu cơ 1
  • Office phone:
  • Home phone:
  • Mobile:
  • Email:

TRAINING PROCESS
..........................................
..........................................

WORKING PROCESS AND POSITIONS
..........................................
..........................................

RESEARCH DIRECTIONS AND PROJECTS
Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hoá các dẫn xuất của carbohydrate. Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của chất lỏng ion (ionic liquids) trong tổng hợp dị vòng và hoá học carbohydrate. Nghiên cứu ứng dụng của một số "dung môi xanh" (green solvents) trong tổng hợp dị vòng và hoá học carbohydrate. Khảo sát thăm dò hoạt tính sinh học của các hợp chất đã tổng hợp được, như kháng khuẩn, kháng nấm…

PUBLICATIONS
..........................................
..........................................

ACHIEVEMENTS, AWARDS
..........................................

..........................................