PGS.TS Nguyễn Hữu Thọ


BASIC INFORMATION
  • Name: PGS.TS Nguyễn Hữu THỌ
  • Birthday:
  • Hometown:
  • Current accommodation:
  • Department:
  • Office phone:
  • Home phone:
  • Mobile: 0912468576
  • Email: [email protected]

TRAINING PROCESS
..........................................
..........................................

WORKING PROCESS AND POSITIONS
..........................................
..........................................

RESEARCH DIRECTIONS AND PROJECTS
Kết hợp phương pháp lượng tử với cơ học phân tử và sử dụng một số phương pháp tìm trạng thái chuyển tiếp để xây dựng cơ chế phản ứng chi tiết.

PUBLICATIONS
..........................................
..........................................

ACHIEVEMENTS, AWARDS
..........................................

..........................................