Dr. Pham Chien Thang


BASIC INFORMATION
 • Name: Dr. Pham Chien THANG
 • Birthday: 1987
 • Hometown:
 • Current accommodation:
 • Department: Inorganic Chemistry
 • Office phone:
 • Home phone:
 • Mobile: +84 97 3581018
 • Email: [email protected]

TRAINING PROCESS
 • Doctor: Free University of Berlin (2012-2016). Supervisor: Prof. Dr. Ulrich Abram
 • Master: VNU University of Science (2009-2012)
 • Bachelor: Talented program, VNU University of Science (2005-2009)
 • Tiến sĩ: Đại học Tự do Berlin (2012-2016)
 • Thạc sĩ: Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (2009-2012)
 • Cử nhân: Hệ CNKHTN, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (2005-2009)

WORKING PROCESS AND POSITIONS
..........................................
..........................................

RESEARCH DIRECTIONS AND PROJECTS
 • Oligonuclear, oligometallic complexes based on ligands oligodentate
 • Bioactive metal complexes
 • Application of modern physicochemical methods such as X-ray diffraction single crystal , multinuclear NMR, EPR and computational modeling in Coordination chemistry
 • Phức chất đa nhân, phức chất hỗn hợp kim loại trên cơ sở các hệ phối tử đa chức, đa càng
 • Phức chất có hoạt tính sinh học
 • Ứng dụng các phương pháp hóa lý hiện đại như nhiễu xạ tia X đơn tinh thể, cộng hưởng từ hạt nhân đa nguyên tố, cộng hưởng thuận từ electron, và tính toán lý thuyết trong nghiên cứu phức chất

PUBLICATIONS
..........................................
..........................................

ACHIEVEMENTS, AWARDS
..........................................