TS. Phạm Quang Trung


BASIC INFORMATION
 • Name: TS. Phạm Quang TRUNG
 • Birthday:
 • Hometown:
 • Current accommodation:
 • Department:
 • Office phone:
 • Home phone:
 • Mobile: 0976707169
 • Email: [email protected]
Pictures profile

TRAINING PROCESS
..........................................
..........................................

WORKING PROCESS AND POSITIONS
..........................................
..........................................

RESEARCH DIRECTIONS AND PROJECTS
 1. Hướng nghiên cứu chính: Polyme tinh thể lỏng; Khoa học và ứng dụng của phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR
 2. Khảo sát hỗn hợp ơtecti của hai bismaleimit có chứa nhóm mesogen aramit-arylat và nhóm mềm dẻo polymetylenic ở trạng thái nóng chảy, Đề tài cấp Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, 2013-2014. Đã nghiệm thu.
 3. Tổng hợp, nghiên cứu tính chất một số copolime chứa silic vá ứng dụng làm chất tạo màng cho sơn chống hà tự bào mòn, Quỹ phát triển khoa học công nghệ NAFOSTED, 2013-2016.
 4. Nghiên cứu chế tạo một số keo dán kim loại hiệu năng cao trên cở sở polibismaleimit tinh thể lỏng, Đề tài khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014-2016. Đã nghiệm thu.

PUBLICATIONS
 1. Minh Ngoc Nguyen, André Margaillant, Quang Trung Pham, Christine Bressy, RAFT Polymerization of Tert-Butyldimethylsilyl Methacrylate: Kinetic Study and Determination of Rate Coefficients, Polymers, Vol. 10, 224, page 2073-4360 (2018).
 2. Nguyen The Anh, Vu Truong Giang, Nguyen Thi Lan, Pham Quang Trung, Ta Thi Thao, Classification and identification of vietnamese honeys using chemometrics based on 1H-NMR data, The 5th Analytica Vietnam Conference Proceedings, page 4-13 (2017).
 3. Pham Quang Trung, Pham Hong Duc, Lo Tuan Son, Truong Thanh Tu, Nguyen Minh Ngoc, Eutectic mixture of bismaleimides containing polymethylenic flexible and aramide-arylate mesogen groups, International Journal of Chemical Science, Vol.15 (1) (2017).
 4. Phạm Quang Trung, Nguyễn Thị Bích Việt, Lê Văn Dung, Nguyễn Minh Ngọc, Synthesis and Investigation of Erosion Property in Seawater of Methacrylate Copolymers, VNU Journal of Science, Vol. 32 (4), page 130-136 (2016).    
 5. Phạm Quang Trung, Nguyễn Minh Ngọc, Grafting of EDTA on Amberlite XAD-4 Resin for Solid Phase Extraction, VNU Journal of Science, Vol 32 (4), page 47-52 (2016).    
 6. Phạm Quang Trung, Phạm Hồng Đức, Nguyễn Minh Ngọc, Determination the purify of bismaleimides containing aramide-arylate mesogen and polymethylenic groups by HPLC method, Vietnam Journal of Chemistry, Vol. 53 (4E1), page 153-157 (2015).    
 7. Nguyễn Đình Vĩnh, Nguyễn Văn Lưu, Phạm Quang Trung, Đỗ Quang Trung, Đỗ Minh Phương, Lê Văn Dung, Nguyễn Minh Ngọc, Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization of Ethyl Acrylate and Butyl Acrylate, VNU Journal of Science, Vol. 30 (5S), page 443-448 (2014).    
 8. Phạm Quang Trung, Nguyễn Minh Ngọc, Investigaiton of the Solubility of Several Bismaleimide Liquid Crystals Containing Aramide-Arylate Mesogen and Flexible Polymethylenic Groups, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol.30, No5S, (2014), ISSN 0866_8612.
 9. Phạm Quang Trung, Jean-Claude Milano, Thermal study of eutectic mixture containing two liquid crystal bismaleimide, Vietnam Journal of Chemistry, 51 (6ABC), page 675-679 (2013).
 10. Quang Trung Pham, Jean-Claude Milano, Eutectic mixture containing two liquid crystal bismaleimides: Thermal study in molten state, Conférence Scientifique Franco-Vietnamienne Chimie et Matériaux pour un Environnement Durable, page ... (2013).
 11. Bernard Fache, Walid Meouche, Jean-Claude Milano, Quang Trung Pham, New adhesives: Bismaleimide liquid crystals containing polymethylene flexible groups and aramide-arylate mesogen groups, International Journal of Adhesion and Adhesive, 42, page 51-59 (2013).
 12. Bernard Fache, Bernard Gallot, Marie-Piere Gelin, Jean-Claude Milano, Quang Trung Pham, Synthesis and thermal properties of bismaleimides with mesogen aromatic amide-ester and flexible polymethylenic group, Journal of Applied Polymer Science, 127 (5), page 3798-3813 (2012).
 13. Trịnh Xuân Sén, Phạm Quang Trung, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Tính chất điện hóa của hệ oxi hóa khử Ni3+/Ni2+ trên nền graphit xốp trong môi trường kiềm, Vietnam Journal of Chemistry, T.43 (5), page 568-572 (2005).

ACHIEVEMENTS, AWARDS
..........................................

..........................................