Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van


BASIC INFORMATION
 • Name: Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh VAN
 • Birthday: 
 • Hometown:
 • Current accommodation:
 • Department:
 • Office phone: 024 38253503  
 • Home phone:
 • Mobile: 0989141695
 • Email: [email protected]

TRAINING PROCESS
 • PhD from Ministry of Education and Training  (School, period): Vietnam National University, Hanoi, 2004-2009
 • M.S   (School, period): Vietnam National University, Hanoi, 2001-2003
 • B.S/B.A (School, period): Vietnam National University, Hanoi, 1996-1999

WORKING PROCESS AND POSITIONS
..........................................
..........................................

RESEARCH DIRECTIONS AND PROJECTS
 • Study on synthesis of some formazanes.
 • Study on synthesis of some compounds having bioactivity.
 • Study on synthesis of some azacrows ether

PUBLICATIONS
 1. Nguyễn Đình Triệu, Trần Thị Thanh Vân, 2010, Phổ khối lượng của một số fomazan chứa dị vòng, Tạp chí Hóa học, Volume 48, No 4B, p.161-166 (ISSN 0866-7144)
 2. Trần Thị Thanh Vân,  Nguyễn Đình Triệu, 2011, Tổng hợp phức của fomazan, bis-fomazan với ion kim loại, Tạp chí Hóa học, Volume 49, No 2(ABC), p.895-901 (ISSN 0866-7144)
 3. Tran Thi Thanh Van, 2012, Synthesis and study on the structure of some bis-formazanes containing furane, thiophene, pyrrole and pyridine heterocyclic, Tạp chí Hóa học, Volume 50, No 4A, p.135-139 (ISSN 0866-7144)
 4. Lê Tuấn Anh,Trương Hồng Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Phượng,  Trần Thị Thanh Vân, Đào Thị Nhung, A.Soldatenkov, 2015, Tổng hợp và hoạt tính gây độc tế bào của một số dẫn xuất g-(3-R-phenyl)pyridine có chứa vòng crown ete, Tạp chí hóa học, Vol 53(4E1), tr.141-144
 5. Lê Tuấn Anh,Trương Hồng Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Phượng,  Đào Thị Nhung, Trần Thị Thanh Vân, A.Soldatenkov, 2015, Tổng hợp Tetrakisbenzo-28(31)-crown-6(7)-ete, Tạp chí hóa học, Vol 53(4E2), tr.153-155

ACHIEVEMENTS, AWARDS
 • Representative young lecturer of Vietnam National University, Hanoi, in 2002.