TS. Trịnh Xuân Đại


BASIC INFORMATION
 • Name: Trinh Xuan DAI
 • Birthday: 1985
 • Hometown: Thanh Hoa
 • Current accommodation: Ha Noi
 • Department: Chemical Technology
 • Office phone: 04 39332380
 • Home phone:
 • Mobile: +84 962984525
 • Email: [email protected]

Đơn vị công tác
Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (từ năm 2008)

Chức vụ cao nhất
Giảng viên

Quá trình đào tạo
 • Tiến sỹ: 2017, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật bản (JAIST)
 • Thạc sỹ: 2009, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Cử nhân: 2007, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Các hướng nghiên cứu chính
 • Xử lý amoni và kim loại nặng trong nước
 • Xúc tác xử lý môi trường
 • Màng lọc 

Công trình khoa học tiêu biểu
 1. Dai Xuan Trinh, Thuy Phuong Nhat Tran, Toshiaki Taniike, Fabrication of new composite membrane filled with UiO-66 nanoparticles and its application to nanofiltration, Separation and purification Technology, 2017, 177, 249-256.(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586616319487)
 2. Linh Hoang Le, Dai Xuan Trinh, Trung Le Ba, Thuy Phuong Nhat Tran, Toshiaki Taniike, Fabrication of functionalized graphene membrane for evaluation of permeation performance, Carbon, 2017, 114, 519-525.(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000862231631106X)
 3. Thuy Phuong Nhat Tran, Ashutosh Thakur, Dai Xuan Trinh, Anh Thi Ngoc Dao, Toshiaki Taniike, Design of Pd@Graphene  oxide framework nanocatalyst with improved    activity and recyclability in Suzuki-Miyaura cross-coupling  reaction, Applied Catalysis A: General, 2017, accepted
 4. Trinh Xuan Dai, Tran Hong Con, Pham Huong Giang, Cao Viet, Khả năng oxi hóa của Mangan dioxit trong điều kiện thường, Asian Journal of Chemistry, 26 (24), 2014, 709-712.(http://www.asianjournalofchemistry.co.in/User/ViewFreeArticle.aspx?ArticleID=27_2_71)
 5. Tran Hong Con, Phuong Thao, Trinh Xuan Dai and Dong Kim Loan, Ứng dụng MnO2 kích thước nano hấp phụ hiệu quả cảo Asen và Flo trong nước. Environmental Sciences, 1 (2), 2013, 69 – 7. (http://www.m-hikari.com/es/es2013/es1-4-2013/conES1-4-2013.pdf)
 6. Dai Trinh Xuan, Con Tran Hong, Phuong Vu Thi Điều chế vật liệu đa chức năng trên cơ sở than hoạt tính gáo dừa và ứng dụng trong xử lý môi trường, Tạp chí Phân tích, 17 (2), 2012, 3-7.
 7. Dai Trinh Xuan, Con Tran Hong, Hanh Nguyen Thi, Biến tính bề mặt than hoạt tính Trà Bắc làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48 (2A), 2010, 68 – 73.
 8. Trung Do Quang, Dai Trinh Xuan, Huyen Nguyen Thi Thu, Cam Bui Duy, Binh Nguyen Thanh, Điều chế vật liệu đặc biệt cho hấp phụ hơi thủy ngân trên cơ sở than hoạt tính, Tạp chí Hóa học, 49 (2ABC), 2011, 377 -381.